/ Składanie i rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

Informacja dla klientów dotycząca składania reklamacji, skarg, wniosków

Formularz reklamacji dla klientów indywidualnych

Formularz reklamacji dla klientów instytucjonalnych

Formularz reklamacji operacji kartowej dla klientów indywidualnych

Formularz reklamacji operacji kartowej dla klientów instytucjonalnych

Formularz reklamacji ubezpieczeniowych

 

Bank Spółdzielczy w Szubinie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa www.rf.gov.pl, a w przypadku konsumentów również Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa www.knf.gov.pl oraz
Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc