/ Misja banku

Dostarczanie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań finansowych odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności, służących realizacji ich celów z zachowaniem zasad partnerstwa, przyjaznych relacji zbudowanych na wsparciu, edukacji i społecznej odpowiedzialności.

Bank Spółdzielczy w Szubinie działając w interesie swoich członków prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną.

Bank Spółdzielczy w Szubinie, jako bank uniwersalny w sposób profesjonalny i kompleksowy zaspokaja potrzeby finansowe: rolników indywidualnych, rzemieślników, gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspiera rozwój gospodarczy środowiska lokalnego.

Bank nasz oferuje nowoczesne produkty i usługi bankowe, stosuje nowoczesne i tradycyjne kanały dystrybucji. Oprócz produktów uniwersalnych (m.in. kredyty, depozyty, rozliczenia pieniężne) oferuje również produkty szczególne – skierowane tylko do rolników –  w postaci kredytów preferencyjnych z dopłatami Skarbu Państwa.

Bank nasz dąży do zachowania maksymalnego bezpieczeństwa zdeponowanych środków Klientów, świadczenia usług najwyższej jakości, wypracowania trwałych więzi łączących Klientów z Naszym Bankiem a także do zapewnienia Członkom spółdzielni wzrostu wartości banku, a pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy.