/ Kredyty na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – symbol PR

Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych,
 • zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży, przetwarzania produktów,
 • zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktu,
 • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • osoby fizyczne (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej, które podejmują lub prowadzą określoną działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego.

Warunki kredytowania:

 • udział własny 20-30% nakładów inwestycyjnych
 • okres kredytowania – 15 lat
 • okres karencji – 2 lata

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup akcji lub udziałów stosowane są na zasadach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rybołówstwie.

/ Kredyty  na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym  – symbol RR

Kredyt w zakresie inwestycji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej może być przeznaczony m.in. na:

 • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
 • zakup użytków rolnych,
 • zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich,
 • zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt w zakresie inwestycji w rybactwie śródlądowym może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego,
 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa,
 • zakup lub modernizacja łodzi wykorzystywanych doi chowu lub hodowli ryb.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • osoby fizyczne (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej, które podejmują lub prowadzą określoną działalność w zakresie rolnictwa lub rybactwa śródlądowego.

Warunki kredytowania:

 • udział własny 20-30% nakładów inwestycyjnych
 • okres kredytowania – 15 lat
 • okres karencji – 2 lata

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

/ Kredyt na zakup użytków rolnych – symbol Z

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • osoby fizyczne (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej, które podejmują lub prowadzą określoną działalność rolniczą.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • osoby fizyczne (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej, które podejmują lub prowadzą określoną działalność w zakresie rolnictwa lub rybactwa śródlądowego.

Warunki kredytowania:

 • udział własny 20% nakładów inwestycyjnych
 • okres kredytowania – 15 lat
 • okres karencji – 2 lata

Dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie.

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez Bank usług można uzyskać w placówkach naszego banku oraz pod nr tel. 52/391-12-23/24.

Zapraszamy!