/ Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością – budynki, budowle i inne środki trwałe oraz środki obrotowe, a także nakłady inwestycyjne, odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzona osobom trzecim, których źródłem jest odpowiedzialność deliktowa w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie od kradzieży w włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości (odpowiedzialność deliktowa)

Korzyści:

  • ochrona mienia
  • możliwość zabezpieczenia kredytu
  • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe klauzule