/ Rachunki walutowe

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

Służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Może być prowadzony w następujących walutach wymienialnych:

  • USD – oprocentowanie 0,25 %,
  • EUR – oprocentowanie 0,60 %,
  • GBP – 0,25 %.

/ Operacje walutowe

Polecenie wypłaty

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych.

Zapewniamy:

  • błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym),
  • całkowite bezpieczeństwo transakcji – sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane.

Ponadto oferujemy:

  • możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 10.000 USD lub równowartości w innej walucie,
  • korzystną taryfę prowizji i opłat,
  • możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego.

Inkaso czeków, trat, weksli i dokumentów handlowych

Bank przyjmuje do inkasa dokumenty na podstawie zlecenia inkasowego. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty finansowe: czeki, traty, weksle oraz dokumenty handlowe: faktury, listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe itp. Rozliczanie operacji związanych z inkasem jest dokonywane w systemie SWIFT przy pomocy sieci banków korespondentów. Istnieje możliwość negocjacji kursu przy zakupie / sprzedaży waluty.

Akredytywa dokumentowa

Bank otwiera i awizuje wszystkie rodzaje akredytyw tj.: odwołalne i nieodwołalne, potwierdzone i niepotwierdzone, płatne za okazaniem i z odroczonym terminem płatności. Realizacja akredytyw przeprowadzana jest systemie SWIFT za pomocą sieci banków korespondentów. Istnieje możliwość negocjacji kursu przy zakupie / sprzedaży waluty.

Negocjacja kursu walutowego i stopy procentowej

Dla powyższych transakcji istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/sprzedaży waluty, zarówno w operacjach gotówkowych, jak i bezgotówkowych.