Zastrzeganie numeru PESEL

Każda osoba pełnoletnia, która ma numer PESEL, może go bezpłatnie zastrzec. Dzięki temu zabezpiecza się przed skutkami kradzieży tożsamości.

Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z obowiązkiem ustawowym, banki będą weryfikowały numer PESEL klienta (będącego konsumentem) w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to miało miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy kredytu, otwarciu konta czy wypłacie gotówki w kasie banku w kwocie, która przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co daje zastrzeżony PESEL

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, nikt nie będzie mógł np.:

 • wziąć na Ciebie kredytu lub pożyczki
 • wypłacić Twoich pieniędzy w kasie banku powyżej wspomnianego limitu (pojedynczo lub jako suma wypłat w danym dniu)
 • otworzyć konta na Twoje dane (ROR lub oszczędnościowego).

Gdzie zastrzec swój PESEL

 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie gov.pl

Zastrzeżony PESEL a czynności bankowe

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można m.in. zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić większej gotówki. Dlatego pamiętaj, by cofnąć zastrzeżenie przed taką czynnością.

Gdzie cofnąć zastrzeżenie PESEL

 • w urzędzie gminy lub miasta
 • w aplikacji mObywatel
 • na stronie gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz bezpłatnie cofnąć terminowo (tylko na określony czas) lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL nie wcześniej niż po 30 minutach.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Przelewy na koniec roku

29 grudnia 2023 r. jest ostatnim dniem rozliczeniowym dla przelewów.

Dlatego jeśli planujesz przelew w serwisie bankowości elektronicznej , aplikację SGB  i chcesz, aby dotarł do odbiorcy w 2023 r., pamiętaj, aby zlecić go do:

 • 12:00 – jeśli zlecasz standardowy przelew do innego banku (za pośrednictwem ELIXIR)

Jeśli zlecisz przelew po tej godzinie, zrealizujemy go najpóźniej 2 stycznia 2024 r.

ZAPROSZENIE DLA WSZYSTKICH UDZIAŁOWCÓW na Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szubinie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szubinie zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że

w dniu 30 marca odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szubinie:

 • w Królikowie w Świetlicy Wiejskiej, godz. 1000 (w razie braku frekwencji, zebranie odbędzie się w drugim terminie: tj. o godz. 1030)
 • w Szubinie w budynku Banku ul. Kcyńska 30, godz. 1600 (w razie braku frekwencji, zebranie odbędzie się w drugim terminie: tj. o godz. 1630)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, ewentualnie męża zaufania.
 2. Przyjęcie regulaminu iporządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdań Zarządu:
  1. Wyniki (ekonomiczne):   przychody, koszty, depozyty, kredyty
  2. Kapitały, fundusze własne
  3. Udziałowcy, udziały

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

5. Sprawozdanie z realizacji podjętej uchwały  ZP dotyczącej kierunków działania.

6. Omówienie materiałów na ZP, w tym przedstawienie projektów uchwał.

7. Omówienie kierunków działania na 2023r.

8. Dyskusja, wolne głosy.

9. Wnioski i uchwały.

10. Zamknięcie obrad.

Zebrani:

 • ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,
 • zgłoszą wnioski w sprawie dalszego  usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego w Szubinie

„Nowe dopłaty dla rolników od 2023 roku, czyli EKOSCHEMATY już tu są”

Bank Spółdzielczy w Szubinie zaprasza na spotkanie z Głównym Specjalistą z ODR Minikowo dot. zmian wprowadzonych od 2023 r. w ramach dopłat bezpośrednich dla rolnictwa.

Ekoschematy są nowymi elementami płatności bezpośrednich, które pojawiły się w 2023 r. Mają one za zadanie premiowanie realizacji praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu oraz dobrostanu zwierząt. Nie są one obowiązkowe, ale brak ich stosowania będzie wiązał się ze znacznym spadkiem otrzymywanych dopłat.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 18 marca 2023r. o godzinie 10:00.

Miejsce: Stary Browar, ul. Browarna 10, w Szubinie

Prowadzący: Główny Specjalista z Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Naszej Gminy.

Bank Spółdzielczy w Szubinie „Bank w Twojej okolicy”

www.bsszubin.pl

Komunikat Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szubinie

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Szubinie informuje, że w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Lorenca dokonała zmiany w składzie Zarządu Banku. Z dniem 1 października 2022 r. funkcję Prezesa Zarządu objął Pan Piotr Żukowicz, a na stanowisko Wiceprezesa została powołana Pani Izabela Kardzis. Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco:

 • Prezes Zarządu – Piotr Żukowicz
 • Wiceprezes Zarządu  – Izabela Kardzis
 • Członek Zarządu – Leszek Stramel

Rada Nadzorcza z okazji zakończenia pracy zawodowej składa serdeczne podziękowania za dwudziestotrzyletnią pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szubinie Panu Zbigniewowi Lorencowi i życzy wszelkiej pomyślności w dalszym etapie życia.

Nowo powołanemu Zarządowi Rada Nadzorcza życzy wytrwałości w realizacji rozwoju Naszego Banku.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Szubinie

Dzień seniora 2022

Szanowni Państwo!
Kolejny raz – wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – organizujemy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Dzień Seniora. Jest nam niezmiernie miło, że od tylu lat nasza inicjatywa cieszy się uznaniem, zarówno wśród osób starszych, jak i partnerów, którzy co roku wspierają nasze działania.

Tradycyjnie już z okazji Dnia Seniora przygotowaliśmy dla Państwa czasopismo „ZUS dla Seniora”, a w nim m.in. artykuły o zasadach dorabiania do emerytur i rent oraz o finansowym wsparciu dla świadczeniobiorców, czyli o 13 i 14 emeryturze, waloryzacji czy niższym podatku od emerytur. Warto też przeczytać o korzyściach z otrzymywania emerytury na konto bankowe i o tym, jak wygodnie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Więcej informacji:

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na jeden z podanych e-mail: kredyty@bsszubin.pl; solec@bsszubin.pl; bydgoszcz@bsszubin.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  • 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Pobierz wniosek

Możesz go złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na jeden z podanych e-mail: kredyty@bsszubin.pl; solec@bsszubin.pl; bydgoszcz@bsszubin.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym oddziałem:

Szubin

Pn-Pt do 7:30 do 15:00

tel. 52-391-12-23

tel. 52-391-12-24

e-mail: kredyty@bsszubin.pl

Bydgoszcz

Pn-Pt do 8:00 do 15:30

tel. 52-327-61-68

e-mail: bydgoszcz@bsszubin.pl

Solec Kujawski

Pn-Pt do 8:00 do 15:30

tel. 52-387-36-73 e-mail: solec@bsszubin.pl

Decyzje dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0 dostępne od 13 lipca

Uprzejmie informujemy, że decyzje dotyczące zwrotów subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikrofirm i MŚP będą udostępniane w serwisach transakcyjnych banków od dnia 13 do dnia 15 lipca br. Prosimy beneficjentów o sprawdzanie komunikatów w bankowości elektronicznej w tym okresie.

W przypadku, zarówno mikrofirm, jaki i MŚP, decyzja PFR o całkowitym umorzeniu subwencji oznacza, że przedsiębiorca jest rozliczony z PFR i nie musi już nic robić.

W sytuacji, gdy mikrofirma nie spełniła warunków umorzenia, m.in. nie utrzymała zatrudnienia, przedsiębiorca otrzyma w treści decyzji informację o wysokości kwoty do zwrotu oraz numeru konta PFR, na który ten zwrot musi zostać dokonany. Mikrofirmy są zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

W przypadku, gdy firma MŚP nie spełniła warunków umorzenia, beneficjent otrzyma w treści decyzji informację o wysokości kwoty do zwrotu oraz numer konta PFR, na które ten zwrot musi zostać dokonany. MŚP są zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

MŚP, które nie dokonały zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej w terminie do 30 czerwca 2022 r., prosimy o niezwłoczne uregulowanie tego zobowiązania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi począwszy od 1 lipca 2022 r. Brak tej wpłaty będzie skutkował wszczęciem działań zmierzających do odzyskania przez PFR SA kwot niespłaconych subwencji i odsetek oraz ujawnieniem zobowiązań przedsiębiorcy w biurach informacji gospodarczej.

W innych, indywidualnych przypadkach, m.in. konieczności przeprowadzenia przez PFR dodatkowych analiz, w tym ze współpracującymi z PFR instytucjami publicznymi, czy błędów w rozliczeniu – PFR poinformuje beneficjenta w komunikacie o statusie jego sprawy oraz dalszych krokach postępowania.

Uwaga! Zarówno w przypadku mikrofirm, jak i MŚP prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer konta. Nie jest on tożsamy z numerem, z którego bank dokonywał przelewu subwencji. Numer konta, na które ma zostać dokonany zwrot subwencji, może ulec zmianie w przypadku firm, wobec których zostało wszczęte postępowanie windykacyjne. Wówczas numer konta wskazuje firma windykacyjna.

Przypominamy też, aby zachować szczególną ostrożność – m.in. sprawdzać autorów i adresatów wiadomości oraz numery kont, na które należy dokonać wpłaty. Informacje o tych numerach znajdują się w wydanych decyzjach przekazanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Szczególnie uwrażliwiamy beneficjentów na wszelką korespondencję pochodzącą rzekomo od PFR, która może być przesłana do Państwa poza określonym powyżej kanałem korespondencji wg. której wskazany może być inny niż w bankowości elektronicznej numer rachunku lub która zawierać będzie linki do stron zewnętrznych. Prosimy na taką korespondencję nie reagować, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z PFR lub ze swoim bankiem. Tylko w przypadku braku spłaty z Beneficjentami mogą kontaktować się firmy windykacyjne, z którymi PFR zawarł umowy na obsługę wierzytelności.

Zapraszamy beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0 do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach online dla przedsiębiorców dotyczących zasad zwrotów i spłat subwencji. Zapisy na szkolenia są dostępne na stronie.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem była dodatkowa pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z drugą falą COVID-19. W ramach programu 47,6 tys. firm otrzymało 7,1 mld zł wsparcia, dla ochrony ponad 360 tys. pracowników. Szacujemy, że poziom umorzeń Tarczy 2.0 wyniesie 6,3 mld zł, a więc firmy będą musiały oddać ok 800 mln zł – ok. 12% kwoty wypłaconych subwencji.

Cały program Tarcz Finansowych 1.0, 2.0 i Tarczy da Dużych Firm objął 353 tys. przedsiębiorstw, którym za pomocą współpracujących banków PFR wypłacił 73,2 mld zł wsparcia.

W razie pytań lub wątpliwości można dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).