Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
 • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na jeden z podanych e-mail: kredyty@bsszubin.pl; solec@bsszubin.pl; bydgoszcz@bsszubin.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  • 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Pobierz wniosek

Możesz go złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na jeden z podanych e-mail: kredyty@bsszubin.pl; solec@bsszubin.pl; bydgoszcz@bsszubin.pl) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym oddziałem:

Szubin

Pn-Pt do 7:30 do 15:00

tel. 52-391-12-23

tel. 52-391-12-24

e-mail: kredyty@bsszubin.pl

Bydgoszcz

Pn-Pt do 8:00 do 15:30

tel. 52-327-61-68

e-mail: bydgoszcz@bsszubin.pl

Solec Kujawski

Pn-Pt do 8:00 do 15:30

tel. 52-387-36-73 e-mail: solec@bsszubin.pl

Decyzje dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0 dostępne od 13 lipca

Uprzejmie informujemy, że decyzje dotyczące zwrotów subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikrofirm i MŚP będą udostępniane w serwisach transakcyjnych banków od dnia 13 do dnia 15 lipca br. Prosimy beneficjentów o sprawdzanie komunikatów w bankowości elektronicznej w tym okresie.

W przypadku, zarówno mikrofirm, jaki i MŚP, decyzja PFR o całkowitym umorzeniu subwencji oznacza, że przedsiębiorca jest rozliczony z PFR i nie musi już nic robić.

W sytuacji, gdy mikrofirma nie spełniła warunków umorzenia, m.in. nie utrzymała zatrudnienia, przedsiębiorca otrzyma w treści decyzji informację o wysokości kwoty do zwrotu oraz numeru konta PFR, na który ten zwrot musi zostać dokonany. Mikrofirmy są zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

W przypadku, gdy firma MŚP nie spełniła warunków umorzenia, beneficjent otrzyma w treści decyzji informację o wysokości kwoty do zwrotu oraz numer konta PFR, na które ten zwrot musi zostać dokonany. MŚP są zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

MŚP, które nie dokonały zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej w terminie do 30 czerwca 2022 r., prosimy o niezwłoczne uregulowanie tego zobowiązania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi począwszy od 1 lipca 2022 r. Brak tej wpłaty będzie skutkował wszczęciem działań zmierzających do odzyskania przez PFR SA kwot niespłaconych subwencji i odsetek oraz ujawnieniem zobowiązań przedsiębiorcy w biurach informacji gospodarczej.

W innych, indywidualnych przypadkach, m.in. konieczności przeprowadzenia przez PFR dodatkowych analiz, w tym ze współpracującymi z PFR instytucjami publicznymi, czy błędów w rozliczeniu – PFR poinformuje beneficjenta w komunikacie o statusie jego sprawy oraz dalszych krokach postępowania.

Uwaga! Zarówno w przypadku mikrofirm, jak i MŚP prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer konta. Nie jest on tożsamy z numerem, z którego bank dokonywał przelewu subwencji. Numer konta, na które ma zostać dokonany zwrot subwencji, może ulec zmianie w przypadku firm, wobec których zostało wszczęte postępowanie windykacyjne. Wówczas numer konta wskazuje firma windykacyjna.

Przypominamy też, aby zachować szczególną ostrożność – m.in. sprawdzać autorów i adresatów wiadomości oraz numery kont, na które należy dokonać wpłaty. Informacje o tych numerach znajdują się w wydanych decyzjach przekazanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Szczególnie uwrażliwiamy beneficjentów na wszelką korespondencję pochodzącą rzekomo od PFR, która może być przesłana do Państwa poza określonym powyżej kanałem korespondencji wg. której wskazany może być inny niż w bankowości elektronicznej numer rachunku lub która zawierać będzie linki do stron zewnętrznych. Prosimy na taką korespondencję nie reagować, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z PFR lub ze swoim bankiem. Tylko w przypadku braku spłaty z Beneficjentami mogą kontaktować się firmy windykacyjne, z którymi PFR zawarł umowy na obsługę wierzytelności.

Zapraszamy beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0 do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach online dla przedsiębiorców dotyczących zasad zwrotów i spłat subwencji. Zapisy na szkolenia są dostępne na stronie.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem była dodatkowa pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z drugą falą COVID-19. W ramach programu 47,6 tys. firm otrzymało 7,1 mld zł wsparcia, dla ochrony ponad 360 tys. pracowników. Szacujemy, że poziom umorzeń Tarczy 2.0 wyniesie 6,3 mld zł, a więc firmy będą musiały oddać ok 800 mln zł – ok. 12% kwoty wypłaconych subwencji.

Cały program Tarcz Finansowych 1.0, 2.0 i Tarczy da Dużych Firm objął 353 tys. przedsiębiorstw, którym za pomocą współpracujących banków PFR wypłacił 73,2 mld zł wsparcia.

W razie pytań lub wątpliwości można dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Nowa Rada Nadzorcza Banku

Dania 30/06/2022r została wybrana Nowa Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Szubinie na lata 2022 – 2026.

Skład nowej Rady Nadzorczej na lata 2022-2026

Banku Spółdzielczego w Szubinie

 1. Waldemar Kaczmarek                                       Przewodniczący
 2. Mariusz Wekwert                           Zastępca Przewodniczącego
 3. Tomasz Wachowiak                                                     Sekretarz
 4. Aleksandra Krawczyk                                                   Członek
 5. Kazimierz Chojnicki                                                     Członek
 6. Leszek Gutkowski                                                         Członek
 7. Adam Krasicki                                                               Członek

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Szubinie:

 1. Zbigniew Lorenc                                                  Prezes Zarządu
 2. Piotr Żukowicz                                             Wiceprezes Zarządu
 3. Leszek Stramel                                                  Członek Zarządu

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szubinie zawiadamia członków i wszystkich mieszkańców, że odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Szubinie.

W razie braku frekwencji, zebranie odbędzie się w drugim terminie: o 30 minut później od zaplanowanego zgodnie z harmonogramem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, ewentualnie męża zaufania.
 2. Przyjęcie regulaminu iporządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdań Zarządu:
  1. Wyniki (ekonomiczne): przychody, koszty, depozyty, kredyty.
  2. Kapitały, fundusz własne.
  3. Udziałowcy, udziały.
 4. Sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał na ostatnim ZP.
 5. Omówienie materiałów na ZP, w tym przedstawienie projektów uchwał.
 6. Omówienie kierunków działania na 2022r.
 7. Omówienie procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków RN.
 8. Wybory delegatów:
  1. Wybór komisji skrótacyjnej
  2. Przeprowadzenie wyborów
 9. Dyskusja, wolne głosy.
 10. Wnioski i uchwały.
 11. Zamknięcie obrad.

Zebrani:

ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,

– zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku Spółdzielczego w Szubinie.

Lp.RejonSołectwoMiejsce zebraniaData, godz.Obsługujący
1RetkowoRetkowo, Ciężkowo, Smarzykowo, WrzosyŚwietlica wiejska Retkowo06.06.2022r. godz. 10:00Zarząd BS
2ChomętowoChomętowo, Gąbin, Jeziorowo, Mąkoszyn, Wąsosz, ŻędowoŚwietlica szkoły Chomętowo07.06.2022r. godz. 12:00Zarząd BS
3KrólikowoKrólikowo, Chraplewo, Dąbrówka Słupska, SłupyŚwietlica wiejska Królikowo06.06.2022r. godz. 12:00Zarząd BS
4SzaradowoSzaradowo, Ameryczka, Słonawy, ZalesieŚwietlica wiejska Szaradowo07.06.2022r. godz. 10:00Zarząd BS
5RynarzewoRynarzewo, Kołaczkowo, Kornelin, Drogosław, Małe Rudy, Szkocja, Skórzewo, Zamość, NadkanaleStrażnica OSP Rynarzewo06.06.2022r. godz. 17:00Zarząd BS
6Samoklęski MałeSamoklęski Duże, Jarużyn, Wymysłowo, Godzimierz, Samoklęski Małe, Tur, BrzózkiŚwietlica wiejska Samoklęski Małe07.06.2022r. godz. 10:00Zarząd BS
7SzubinSzubin, Grzeczna Panna, Kowalewo, Łachowo, Pińsko, Smolniki, Szubin Wieś, WolwarkBank Spółdzielczy w Szubinie, ul. Kcyńska 3007.06.2022r. godz. 16:00Zarząd BS

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 25 maja 2022 r.


Pobierz:

Harmonogram zebrań

Plakat sołtysi

Formularz RN – główny

Formularz RN – PA

Formularz RN – PB

Formularz RN – PC

Formularz RN – PD

Formularz RN – PE

Formularz RN – PF

Formularz RN – PG

Formularz RN – PH

Formularz RN – PJ

Formularz RN – PK

Polityka oceny RN


Dzień Kobiet

Naszym wspaniałym koleżankom, cudownym klientkom – po prostu wszystkim kobietom – najlepsze życzenia z okazji Waszego święta! Bądźcie zdrowe, szczęśliwe i spełnione każdego dnia ☺ Dziękujemy, że jesteście!

#DzieńKobiet #BankiSpółdzielczeSGB #SGB

Bank Spółdzielczy w Szubinie i Grupa SGB wspierają Ukrainę: NIE BĘDZIEMY POBIERAĆ PROWIZJI OD ZLECEŃ SWIFT DO UKRAINY

Szanowni Państwo,

Grupa SGB włącza się w działania na rzecz Ukrainy. Chcemy pomóc naszym klientom, którzy sami pomagają Ukraińcom. Dlatego od dzisiaj (wtorek 1 marca), aż do odwołania, Banki Spółdzielcze SGB oraz SGB-Bank SA nie będą pobierać prowizji od zleceń SWIFT w walutach obcych i PLN realizowanych do banków w Ukrainie.

Zbieramy pieniądze na rzecz uchodźców. Przyłączamy się w ten sposób do pomocy, która płynie do Ukrainy z całego kraju.

 • Zbiórka trwa od dzisiaj do 15 marca 2022 r.
 • Pieniądze może wpłacić każdy – zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi.
 • Przekażemy je na rzecz Fundacji Ocalenie, która wspiera uchodźców z Ukrainy.
 • Zachęcamy do wpłacania na konto nr 90 1610 0006 9002 0100 0246 0002 w SGB-Banku S.A.

Spokój, rozwaga i bezpieczeństwo: nasz bank dobrze chroni Twoje pieniądze

Obserwujemy zwiększoną liczbę wypłat w bankomatach i oddziałach bankowych. Na bieżąco uzupełniamy zapasy gotówki, ale właśnie ze względu na dużą liczbę wypłat – z powodów czysto logistycznych – nie zawsze udaje się utrzymać regularność dostaw.

Banknoty i bilon dowozimy regularnie. Robią to wyspecjalizowane konwoje, pracujące zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Zwiększona liczba wypłat sprawia jednak, że specjalistyczne firmy przewożące gotówkę nie zawsze zdążą dowieźć na czas odpowiednią ilość pieniędzy do kas i bankomatów.

Tak jak wszystkie banki w Polsce, zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego z 25. lutego 2022 r., mamy wystarczającą ilość gotówki, by całkowicie pokryć zapotrzebowanie naszych Klientów.

Przepraszamy za występujące opóźnienia i zapewniamy, że Państwa pieniądze są bezpieczne. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z bezgotówkowych form płatności – kart płatniczych, aplikacji SGB Mobile, bankowości internetowej, BLIKA, Apple Pay i Google Pay. To wygodne i bezpieczne.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa środków powierzonych nam przez Klientów. Najlepsi w swojej klasie specjaliści czuwają nad bezpieczeństwem Państwa finansów 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Prosimy nie ulegać plotkom, zachować rozsądek i spokój.

Przed dwoma laty, u progu pandemii koronawirusa, Spółdzielcza Grupa Bankowa doskonale poradziła sobie z obsługą Klientów. Również i dziś mogą Państwo na nas polegać. Wzajemność i wparcie dla naszych Klientów mamy wpisane w nasze spółdzielcze DNA.

OSZUSTWO „Zwrot 300 zł za szczepienie” – ostrzeżenie

Szanowni Państwo,

Ostrzegamy przed fałszywą stroną, na której oszuści oferują zwrot 300 zł za szczepienie. Jeżeli Klient wprowadzi tam swoje hasło do banku, trafi ono bezpośrednio do oszustów, którzy wykorzystają je do kradzieży środków.

Wygląd strony jest łudząco podobny do rządowych witryn. Użyto na niej polskiego godła i napisu „gov.pl”, używanego przez państwowe instytucje. Na stronie możemy przeczytać: „Odbierz 300 zł za szczepienie od Prezydenta Andrzeja Dudy”. Pieniądze mają pochodzić z nieistniejącego programu „Wsparcie”, uruchomionego rzekomo 12 stycznia 2022 roku. Oszukańcza strona informuje, że otrzymają je „wszyscy Polacy, którzy przeszli pełen cykl szczepienia”.

Niebezpieczna strona: gov.pl-covid[.]pl